Điều 51 luật bảo hiểm xã hội

Điều 51 Luật bảo hiểm xã hội quy định những gì?

Published on :

Điều 51 Luật bảo hiểm xã hội được ban hành vào ngày 20/11/2014 tại Hà Nội. Điều 51 quy định đối tượng, điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Bảo hiểm […]

Điều 50 luật bảo hiểm xã hội 2015

Điều 50 Luật bảo hiểm xã hội 2015 quy định trợ cấp phục vụ cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Published on :

Điều 50 luật bảo hiểm xã hội 2015 được ban hành theo thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc vào ngày 29/12/2015. Điều 50 quy định trợ cấp phục vụ […]

rút tiền bảo hiểm Prudential trước hạn

Rút tiền bảo hiểm Prudential trước hạn như thế nào?

Published on :

Rút tiền bảo hiểm Prudential trước hạn là hình thức vi phạm hợp đồng. Hiểu rõ hình thức này để tránh điều đáng tiếc xảy ra. Rút tiền bảo hiểm Prudential trước hạn là gì? Thông thường, một hợp đồng bảo hiểm nói chung và hợp đồng bảo hiểm Prudential […]