luật bảo hiểm thất nghiệp năm 2018

Luật bảo hiểm thất nghiệp năm 2018 quy định về đối tượng, mức đóng, trách nhiệm đóng BHTN. Cùng với đó, chúng tôi sẽ đưa ra quy định về tiền lương và phương thức đóng BHTN.

1. Đối tượng tham gia bảo hiểm lao động

 • Người lao động
 1. Người lao động tham gia BHTN khi làm việc theo HĐLĐ hoặc HĐLV như sau:
 • HĐLĐ hoặc HĐLV không xác định thời hạn.
 • HĐLĐ hoặc HĐLV xác định thời hạn.
 • HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.
 1. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người giúp việc gia đình có giao kết HĐLĐ với đơn vị quy định tại khoản a ( nêu trên) không thuộc đối tượng tham gia BHTN.
 • Đơn vị tham gia BHTN

Người sử dụng lao động bắt buộc tham gia bao gồm:

 • Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.
 • Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội.
 • Tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác.
 • Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.
 • Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê muốn, sử dụng lao động theo HĐLĐ.

2. Mức đóng và trách nhiệm đóng BHTN

 • Người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng.
 • Người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của người lao động đang tham gia BHTN.
 • Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng BHTN của những người lao động đang tham gia BHTN và do ngân sách trung ương đảm bảo.

 Mô hình bảo hiểm xã hội

3. Tiền lương tháng đóng BHTN

 • Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHTN là tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc.
 • Người lao động đóng BHTN theo chế độ tiền lương do đơn vị quyết định thì tiền lương tháng đóng BHTN là tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc là tiền lương ghi trong HĐLĐ.
 • Từ 01/01/2016, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật lao động.
 • Từ 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động.

Trường hợp mức tiền lương tháng của người lao động cao hơn 20 tháng lương tối thiểu vùng thì mức tiền lương tháng đóng BHTN bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng.

4. Phương thức đóng BHTN

 • Đóng hàng tháng

Hàng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của người lao động tham gia BHXH bắt buộc.

Đồng thời, trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

 • Đóng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần

Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp các hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo phương thức hàng tháng hoặc 3 tháng, 6 tháng một lần.

Chậm nhất đến ngày cuối cùng của kì đóng, đơn vị phải chuyển đủ số tiền vào quỹ BHXH.

 • Đóng theo địa bàn

Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng kí tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của cơ quan BHXH tỉnh.

Chi nhánh của doanh nghiệp đóng BHXH tại địa bàn nơi cấp giấy phép kinh doanh cho chi nhánh.

luật bảo hiểm thất nghiệp năm 2018

Sổ bảo hiểm xã hội

Trên đây là các quy định của luật bảo hiểm thất nghiệp năm 2018. Hi vọng người lao động lưu ý để không mất quyền lợi BHTN của mình.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *