Từ 1/2018 người lao động ngắn hạn được BHXH, tiền lương và mức đóng BHXH cũng thay đổi trong thời gian này

Published on :

Bước sang 2018 chính phủ có nhiều chính sách bảo hiểm mang lại nhiều lợi ích hơn cho người lao động, tránh trường hợp người lao động bị doanh nghiệp trốn bảo hiểm. Đồng thời tiền lương và mức đóng bảo hiểm cũng thay đổi bắt đầu từ tháng 1/2018. […]